Efuzija perikarda 2 meseca posle primarne operacije na otvorenom srcu

Pacijent star 65 godina  žali se na otežano disanje, slabost i malaksalost 2 meseca posle primarne operacije na otvorenom srcu. Posle dopunske dijagnostike transtorakalnim ultrazvučnim pregledom i CT pregledom grudnog koša utvrđeno je postojanje difuznog, masivnog perikardnog izliva (“swinging heart” ) koji u pojedinim zonama oko srca iznosi i preko 6cm, ali bez znakova tamponade srca. Urađena je evakuacija izliva subksifoidnim plasiranjem retrokardijalnog drena pri čemu je evakuisano oko 2000ml serohemoragične tečnosti. Pacijent je u dobrom opštem stanju i bez komplikacija otpušten na dalje kućno lečenje 4 dana posle reintervencije.

Subakutna disekcije ascendentne aorte (ReDo 5 godina posle primarne CABG)

  

Pacijent star 52 godine primljen je u bolnicu sa znacima kardijalne dekompenzacije koja je trajala najmanje 2 meseca. Posle dopunske dijagnostike utvrđeno je da se radi o subakutnoj disekciji ascendentne aorte (DeBakey typ II) i masivnoj aortnoj regurgitaciji IV stepena uz prisustvo potpuno funkcionalnih graftova iz prethodne hospitaizacije (aa V) za ACD, LAD-lima, D1 i Cx arterije (slika levo). U reoperaciji je urađena zamena ascendentne aorte interpozicijom tubus grafta (Vascutek br. 30), zamena aortnog zaliska mehaničkom St Jude protezom br. 25 i reimplantacija funkcionalnih graftova za ACD, D1 i Cx u tubus graft (slika desno).

Postinfarktni ventrikularni septum defekt (VSD)

 

Pacijent star 59 godina primljen je u stanju kardiogenog šoka kao posledice akutnog infarkta miokarda desne koronarne arterije. Koronarografijom je utvrđeno postojanje jednosudovne bolesti zbog čega je urađena primarna PCI (slike levo). Dopunskim TTEho pregledom 24h kasnije dijagnostikovan je postinfaktni VSD. Pacijent je operisan u cilju zatvaranja VSD-a. Kontrolni postoperativni TEE potvrdio je optimalni hirurški rezultat.

Hirurška revaskularizacija miokarda kod starijih osoba

Pacijentkinja stara 86 godina žali se na intenzivne bolove u grudnom košu po tipu nestabilne angine pectoris. Selektivnom koronarografijom utvrđena je okluzija LAD i D1 grane uz prisustvo 95% stenoze RCx. Urađena je hirurška revaskularizacija miokarda trostrukim bypass-om (LAD-lima, D1, Cx). Postoperativni tok protekao je bez komplikacija, a pacijentkinja je u dobrom opštem stanju otpuštena 8. postoperativnog dana na dalje kućno lečenje.

Totalna arterijska revaskularizacija miokarda

    

Pacijentkinja stara 57 godina žali se na bolove u grudima po tipu nestabilne angine pectoris. Selektivnom koronarografijom dokumentovana su kritična suženja na desnom (ACD) i levom (LAD i D1) koronarnom sistemu. Tokom hirurške revaskularizacije miokarda urađena je totalna arterijska revaskularizacija miokarda upotrebom obostrane unutrašnje grudne arterije (BIMA). Desna IMA (RIMA) upotrebljena je za revaskularizaciju ACD-pd grane, a leva (LIMA) za revaskularizaciju LAD i D1 arterije u vidu jumping (sekvencijalnog) grafta. Pacijentkinja je otpuštena 7. dana iz bolnice u dobrom opštem stanju, bez komplikacija.

Rekonstrukcija mitralnog zaliska kod sindroma Barlow

   

Pacijent star 42 godine žali se na zamor i nedostatak vazduha pri najmanjem naporu. Posle urađene kompletne dijagnostike utvrđeno je postojanje značajne mitralne  insuficijencije  (MR=IV) sa karakteristikama koje odgovaraju sindromu Barlow (Intraoperativni 4D TEE snimak-slika levo). Tokom operacije urađena je triangularna resekcija P2 segmenta, sutura P1/P2 i P2/P3 klefta, implantacija rigidnog ringa broj 36 i šavna redukciona anuloplastika trikuspidnog ušća (Intraoperativni 4D TEE snimak- slika desno).

5 godina posle operacije pacijent je u dobrom opštem stanju, bez simptoma, sa potpuno funkcionalnim mitralnim i trikuspidnim zaliskom i očuvanom ejekcionom frakcijom leve komore.

Ruptura luka aorte

       

Pacijentkinja stara 73 godine upućena je kao hitan slučaj iz regionalne bolnice zbog subakutne rupture luka aorte. U totalnom curkulatornom arestu (27 min) urađena je zamena rupturiranog dela luka aorte i dela ascendentne aorte Vascutek tubus graftom broj 32 (Hemiarch procedura). Pacijentkinja se unutar 24h probudila iz anestezije bez neuroloških ispada. Otpuštena je na dalje kućno lečenje 15 dana posle operacije u dobrom opštem stanju, bez komplikacija.

Beating heart-on pump CABG surgery

 

Pacijentkinja stara 70 godina indikovana je za hiruršku revaskularizaciju miokarda. Prilikom prelaska na ekstrakorporalnu cirkulaciju (ECC) i pokušaja plasiranja kleme na aortu primećena je veća količina intraluminalno formiranih kalcijumskih depozita zbog čega nije bilo moguće postaviti klemu na aortu. Urađena je operacija revaskularizacije prednje silazne arterije (LAD) arterijskim graftom (LIMA) na kucajućem srcu, uz ECC. Pacijentkinja je u dobrom opštem stanju otpuštena na dalje kućno lečenje 8 postoperativnog dana.

ESCVS, 67th Annual Meeting, April 12-14, 2018, Strasbourg (France)

    

Godišnji kongres Evropskog udruženja kardiovaskularnih i endovaskularnih hirurga održan je u Strazburu (Francuska) od 12-14 Aprila 2018.

U radu Kongresa učestvovalo je preko 500 učesnika iz 63 zemlje, sa preko 300 prezentovanih naučnih radova. Svoje mesto pronašli su i radovi sa IKVBV Sremska Kamenica:

  1. Mitral Valve Repair in Barlow’s Disease: the restoration technique (Živojin Jonjev et all.)
  2. Coronary artery bypass grafting vs. percutaneous coronary intervention in single-vessel LAD disease (Živojin Jonjev et all.)

Ostale informacije sa Kongresa možete pronaći na sajtu: www.escvs2018.com

Reoperacija reumatske mane srčanih zalistaka 39 godina posle primarne operacije

                  

Pacijent star 66 godina operisan je prvi put u svojoj 25. godini života zbog reumatske mane na aortnom i mitralnom zalisku. Tada mu je ugrađena aortna Star Edwards proteza broj 21(slika 1) dok je na mitralnom zalisku urađena zatvorena komisurotomija pristupom preko leve pretkomore.

39 godina kasnije, zbog uznapredovalog degenerativnog procesa na mitralnom zalisku urađena je reoperacija tokom koje je sačuvana potpuno finkcionalna aortna mehanička proteza, dok je na na mitralnoj poziciji ugrađena mehanička dvolisna proteza St. Jude broj 25. Takođe je urađena rekonstrukcija trikuspidnog zaliska šavnom anuloplastikom. Operativni zahvat protekao je bez komplikacija, a pacijent je u dobrom opštem stanju otušten na dalje kućno lečenje 7. dana posle operacije.