Hirurška revaskularizacija miokarda kod starijih osoba

Pacijentkinja stara 86 godina žali se na intenzivne bolove u grudnom košu po tipu nestabilne angine pectoris. Selektivnom koronarografijom utvrđena je okluzija LAD i D1 grane uz prisustvo 95% stenoze RCx. Urađena je hirurška revaskularizacija miokarda trostrukim bypass-om (LAD-lima, D1, Cx). Postoperativni tok protekao je bez komplikacija, a pacijentkinja je u dobrom opštem stanju otpuštena 8. postoperativnog dana na dalje kućno lečenje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *