Rekonstrukcija mitralnog zaliska kod sindroma Barlow

   

Pacijent star 42 godine žali se na zamor i nedostatak vazduha pri najmanjem naporu. Posle urađene kompletne dijagnostike utvrđeno je postojanje značajne mitralne  insuficijencije  (MR=IV) sa karakteristikama koje odgovaraju sindromu Barlow (Intraoperativni 4D TEE snimak-slika levo). Tokom operacije urađena je triangularna resekcija P2 segmenta, sutura P1/P2 i P2/P3 klefta, implantacija rigidnog ringa broj 36 i šavna redukciona anuloplastika trikuspidnog ušća (Intraoperativni 4D TEE snimak- slika desno).

5 godina posle operacije pacijent je u dobrom opštem stanju, bez simptoma, sa potpuno funkcionalnim mitralnim i trikuspidnim zaliskom i očuvanom ejekcionom frakcijom leve komore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *