68th ESCVS kongres, Groningen, Holandija

Od 22. do 25. maja 2019. godine, održan je 68. kongres Evropskog društva za kardiovaskularnu i endovaskularnu hirurgiju (ESCVS) u Groningenu, u Holandiji. Događaj je organizovan u saradnji sa Institutom Venckebach Univerzitetskog medicinskog centra Groningen (UMCG).

ESCVS je najstarije društvo u Evropi na polju kardiohirurške i vaskularne hirurgije, a osnovali su ga Rene Leriche i R. Dos Santos 1950. godine. Poznati stručnjaci iz celog sveta predstavili su najnovija dostignuća u ovoj oblasti. ESCVS 2019 imalo je preko 1000 učesnika.

Disfunkcionalni kvadrivelarni aortni zalistak

Pacijent star 68 godina primljen je u bolnicu zbog zakazane kardiohirurške operacije zamene aortnog zaliska i revaskularizacije miokarda. Tokom operacije registrovana je kvadrivelarna, disfunkcionalna aortna valvula sa centralnom insuficijencijom. Urađena je zamena aortnog zaliska implantacijom mehaničke St Jude proteze i revaskularizacija miokarda trostrukim bypass-om (LAD-lima, RIM, Cx). Pacijent je otpušten 7 p.o. dana na dalji kućni oporavak bez komplikacija

Radijalna arterija u revaskularizaciji miokarda

Pacijent star 68 godina selektovan je elektivno za hiruršku revaskularizaciju miokarda. Preoperativnom evaluacijom dokumentovano je značajno sniženje kontraktilne funkcije leve komore srca (EF=20%) kao posledice prethodnih infarkta aterolateralne i inferoseptalne regije. Zbog pratećih komorbiditeta (venska insuficijencija) doneta je odluka da se pacijentu uradi totalna arterijska revaskularizacija miokarda upotrebom bilateralne art. mamarije interne i leve radijalne arterije

(4xCABG: ACD-pd/RIMA, LAD-jumping RIM/LIMA, CxPL-radial artery).

U pripremi grafta radijalne arterije korištena je “no touch” operativna tehnika kao i najsavremenija tehnologija atraumatske preparacije ultrazvučnim Harmonic skalpelom. Pacijent je u dobrom opštem stanju i bez komplikacija otpušten na dalje kućno lečenje 14 dana posle operacije.

Reoperacija aortnog zaliska 17 meseci posle primarne operacije

Pacijentkinja stara 71 godinu žali se na zamor i nedostatak vazduha 17 meseci posle implantacije biološke porcinske aortne valvule. Hirurški pristup korišten u prvom aktu bila je ministernotomija. Dijagnostičkim pregledima utvrđeni su znaci globalne srčane dekompenzacije zbog masivne aortne regurgitacije transvalvularno i paravalvularno te je indikovana reoperacija. U reoperaciji je identifikovana destrukcija kuspisa biološke proteze, kao i značajna dehiscencija suturne linije ispod levog ostijuma koronarne arterije. Implantirana je mehanička proteza od pirolitičkog karbona. Operacija je protekla bez komplikacija i pacijentkinja je u dobrom opštem stanju otpuštena na dalje kućno lečenje.

Efuzija perikarda 2 meseca posle primarne operacije na otvorenom srcu

Pacijent star 65 godina  žali se na otežano disanje, slabost i malaksalost 2 meseca posle primarne operacije na otvorenom srcu. Posle dopunske dijagnostike transtorakalnim ultrazvučnim pregledom i CT pregledom grudnog koša utvrđeno je postojanje difuznog, masivnog perikardnog izliva (“swinging heart” ) koji u pojedinim zonama oko srca iznosi i preko 6cm, ali bez znakova tamponade srca. Urađena je evakuacija izliva subksifoidnim plasiranjem retrokardijalnog drena pri čemu je evakuisano oko 2000ml serohemoragične tečnosti. Pacijent je u dobrom opštem stanju i bez komplikacija otpušten na dalje kućno lečenje 4 dana posle reintervencije.

Subakutna disekcije ascendentne aorte (ReDo 5 godina posle primarne CABG)

  

Pacijent star 52 godine primljen je u bolnicu sa znacima kardijalne dekompenzacije koja je trajala najmanje 2 meseca. Posle dopunske dijagnostike utvrđeno je da se radi o subakutnoj disekciji ascendentne aorte (DeBakey typ II) i masivnoj aortnoj regurgitaciji IV stepena uz prisustvo potpuno funkcionalnih graftova iz prethodne hospitaizacije (aa V) za ACD, LAD-lima, D1 i Cx arterije (slika levo). U reoperaciji je urađena zamena ascendentne aorte interpozicijom tubus grafta (Vascutek br. 30), zamena aortnog zaliska mehaničkom St Jude protezom br. 25 i reimplantacija funkcionalnih graftova za ACD, D1 i Cx u tubus graft (slika desno).