Totalna arterijska revaskularizacija miokarda

    

Pacijentkinja stara 57 godina žali se na bolove u grudima po tipu nestabilne angine pectoris. Selektivnom koronarografijom dokumentovana su kritična suženja na desnom (ACD) i levom (LAD i D1) koronarnom sistemu. Tokom hirurške revaskularizacije miokarda urađena je totalna arterijska revaskularizacija miokarda upotrebom obostrane unutrašnje grudne arterije (BIMA). Desna IMA (RIMA) upotrebljena je za revaskularizaciju ACD-pd grane, a leva (LIMA) za revaskularizaciju LAD i D1 arterije u vidu jumping (sekvencijalnog) grafta. Pacijentkinja je otpuštena 7. dana iz bolnice u dobrom opštem stanju, bez komplikacija.

Rekonstrukcija mitralnog zaliska kod sindroma Barlow

   

Pacijent star 42 godine žali se na zamor i nedostatak vazduha pri najmanjem naporu. Posle urađene kompletne dijagnostike utvrđeno je postojanje značajne mitralne  insuficijencije  (MR=IV) sa karakteristikama koje odgovaraju sindromu Barlow (Intraoperativni 4D TEE snimak-slika levo). Tokom operacije urađena je triangularna resekcija P2 segmenta, sutura P1/P2 i P2/P3 klefta, implantacija rigidnog ringa broj 36 i šavna redukciona anuloplastika trikuspidnog ušća (Intraoperativni 4D TEE snimak- slika desno).

5 godina posle operacije pacijent je u dobrom opštem stanju, bez simptoma, sa potpuno funkcionalnim mitralnim i trikuspidnim zaliskom i očuvanom ejekcionom frakcijom leve komore.

Ruptura luka aorte

       

Pacijentkinja stara 73 godine upućena je kao hitan slučaj iz regionalne bolnice zbog subakutne rupture luka aorte. U totalnom curkulatornom arestu (27 min) urađena je zamena rupturiranog dela luka aorte i dela ascendentne aorte Vascutek tubus graftom broj 32 (Hemiarch procedura). Pacijentkinja se unutar 24h probudila iz anestezije bez neuroloških ispada. Otpuštena je na dalje kućno lečenje 15 dana posle operacije u dobrom opštem stanju, bez komplikacija.

Beating heart-on pump CABG surgery

 

Pacijentkinja stara 70 godina indikovana je za hiruršku revaskularizaciju miokarda. Prilikom prelaska na ekstrakorporalnu cirkulaciju (ECC) i pokušaja plasiranja kleme na aortu primećena je veća količina intraluminalno formiranih kalcijumskih depozita zbog čega nije bilo moguće postaviti klemu na aortu. Urađena je operacija revaskularizacije prednje silazne arterije (LAD) arterijskim graftom (LIMA) na kucajućem srcu, uz ECC. Pacijentkinja je u dobrom opštem stanju otpuštena na dalje kućno lečenje 8 postoperativnog dana.

ESCVS, 67th Annual Meeting, April 12-14, 2018, Strasbourg (France)

    

Godišnji kongres Evropskog udruženja kardiovaskularnih i endovaskularnih hirurga održan je u Strazburu (Francuska) od 12-14 Aprila 2018.

U radu Kongresa učestvovalo je preko 500 učesnika iz 63 zemlje, sa preko 300 prezentovanih naučnih radova. Svoje mesto pronašli su i radovi sa IKVBV Sremska Kamenica:

  1. Mitral Valve Repair in Barlow’s Disease: the restoration technique (Živojin Jonjev et all.)
  2. Coronary artery bypass grafting vs. percutaneous coronary intervention in single-vessel LAD disease (Živojin Jonjev et all.)

Ostale informacije sa Kongresa možete pronaći na sajtu: www.escvs2018.com

Reoperacija reumatske mane srčanih zalistaka 39 godina posle primarne operacije

                  

Pacijent star 66 godina operisan je prvi put u svojoj 25. godini života zbog reumatske mane na aortnom i mitralnom zalisku. Tada mu je ugrađena aortna Star Edwards proteza broj 21(slika 1) dok je na mitralnom zalisku urađena zatvorena komisurotomija pristupom preko leve pretkomore.

39 godina kasnije, zbog uznapredovalog degenerativnog procesa na mitralnom zalisku urađena je reoperacija tokom koje je sačuvana potpuno finkcionalna aortna mehanička proteza, dok je na na mitralnoj poziciji ugrađena mehanička dvolisna proteza St. Jude broj 25. Takođe je urađena rekonstrukcija trikuspidnog zaliska šavnom anuloplastikom. Operativni zahvat protekao je bez komplikacija, a pacijent je u dobrom opštem stanju otušten na dalje kućno lečenje 7. dana posle operacije.

Revaskularizacija miokarda sekvencijalnim arterijskim graftom

    

Pacijent star 65 godina sa dokumentovanim starijim infarktom miokarda anterolateralne regije (EF=40%) primljen je radi planiranog operativnog zahvata. Urađena je hirurška revaskularizacija miokarda petostrukim bypass-om. Venski graftovi korišteni su za revaskularizaciju ACD, CxOM1 i Cx grane, dok je prednji zid srca revaskularizovan levom unutrašnjiom grudnom arterijom (LIMA). Lima je korištena i za ugradnju sekvencijalnog “jumping” grafata sa LAD na D1 granu. Operativni zahvat protekao je bez komplikacija, a oporavak je nastavljen uobičajenim tokom, bez komplikacija.

Cor uniatriatum

 

 

 

 

 

 

Pacijent star 65 godina žali se na zamor, nedostatak vazduha i slabu toleranciju fizičkog napora. Posle kompletne dijagnostike indikovana je hirurška korekcija urođene srčane mane (totalni nedostatak interatrijalnog septuma-cor  uniatriatum). U sklopu operativnog zahvata urađena je rekonstrukcija mitralnog zaliska redukcionom anuloplastikom mitralnog ušća St Jude rigidnim ringom #30, šavna anuloplastika trikuspidnog ušća (De Vega-modifikacija NR) i patch plastika interatrijalnog septuma implantacijom autolognog perikarda površine 25-30cm2. Pacijent je otpušten 7 postoperativnog dana znatno poboljšan u odnosu na preoperativni status.

Endovenska Laserska Ablacija (EVLA procedura)

EVLA (EndoVenska Laserska Ablacija) je najsavremeniji i najuspešniji oblik lečenja proširenih vena. Minimalno invazivnom tehnikom, preko jednostavne punkcije na koži, plasira se laserski kateter u varikoznu venu, kojim se dalje prenosi laserska energija unutar i duž cele vene. Ova energija kolabira i endoluminalno zatvara obolelu i proširenu venu tako da krv više ne prolazi kroz nju. Krv se zatim preusmerava u druge zdrave vene koje ujedno preuzimaju funkciju obolele vene. Vena tretirana laserskom energijom je trajno uništena, a njene preostale fragmente organizam resorbuje tokom narednih 4-6 nedelja oporavka. EVLA ne zahteva odmor, zavoje i/ili kompresivne čarape, koje se iz preventivnih razloga mogu nositi samo 5-7 dana posle procedure. Operacije se može uraditi tokom cele godine, jer nema sezonski periproceduralni rizik.

Dopunske informacije: Kuća Zdravlja-Subotica, Saphena-Novi Sad.