Totalna arterijska revaskularizacija miokarda

    

Pacijentkinja stara 57 godina žali se na bolove u grudima po tipu nestabilne angine pectoris. Selektivnom koronarografijom dokumentovana su kritična suženja na desnom (ACD) i levom (LAD i D1) koronarnom sistemu. Tokom hirurške revaskularizacije miokarda urađena je totalna arterijska revaskularizacija miokarda upotrebom obostrane unutrašnje grudne arterije (BIMA). Desna IMA (RIMA) upotrebljena je za revaskularizaciju ACD-pd grane, a leva (LIMA) za revaskularizaciju LAD i D1 arterije u vidu jumping (sekvencijalnog) grafta. Pacijentkinja je otpuštena 7. dana iz bolnice u dobrom opštem stanju, bez komplikacija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *